LEVERANSVILLKOR FÖR LOUWMAN SVERIGE AB

Nybilsförsäljning via hemsida till konsument

 

1. Allmänt

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller när du som privatperson (”Kunden”, ”du”) ingår avtal om köp eller leasing med återförsäljaren av Suzukibilar Louwman Sverige AB, 556754-2658, (”Säljaren”, ”vi”) genom vår hemsida www.suzukigoteborg.se (”Hemsidan”).

Villkoren är enbart tillämpliga i förhållande till dig som är konsument och som genomför beställningar via Hemsidan.

Säljaren erbjuder olika betalningslösningar och tillhandahåller finansieringslösningar via Säljarens samarbetspartner DNB Bank ASA, filial Sverige, 516406-0161, (”DNB”).

Beställning eller köp via Hemsidan får endast genomföras av personer som har fyllt 18 år. För att kunna genomföra en beställning eller ett köp via Hemsidan krävs registrering med BankID.

För att kunna genomföra ett köp på Hemsidan måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i dess helhet och godkänner att Villkoren gäller tills vidare. Du bör läsa igenom Villkoren och vara införstådd med Villkorens innebörd innan beställning genomförs eller köp ingås.

Vänligen kontakta oss genom telefonnummer 031-22 67 00 eller mailadress gbg@suzuki.se vid eventuella frågor. Utförliga kontaktuppgifter om Säljaren återfinns på Hemsidan samt anges längst ner i Villkoren.

2. Avtal och beställning

Ett avtal om köp ingås först när vi har bekräftat beställningen och du har mottagit vår orderbekräftelse. Du ska alltid kontrollera att uppgifterna i orderbekräftelsen stämmer.

Om du inte mottar någon orderbekräftelse ska du kontakta vår kundtjänst. Orderbekräftelsen utgör ditt kvitto och du kommer inte att erhålla ett separat kvitto. Det är viktigt att kvittot sparas för eventuella kontakter med vår kundtjänst.

3. Priser och betalning

Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Priserna anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och frakt-avgifter utan dessa anges separat. Sådana avgifter framgår däremot av er orderbekräftelse och/eller på Hemsidan.

Vi har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen om inte annat följer av det betalsätt som du har valt och som har godkänts av oss.

Tillgängliga betalsätt är; avbetalning, faktura och leasing. Säljaren samarbetar med DNB avseende finansieringslösningar. Du kan läsa mer om våra betalsätt här.

Om du har valt avbetalning kan du ta del av övriga kredit- och avbetalningsvillkor här https://www.dnb.se/se/sv/finansiering/bilfinansiering/billan-avbetalning-ny-bil.html
Om du har ingått ett avtal om leasing kan du ta del av övriga villkor för privatleasing här: https://www.dnb.se/se/sv/finansiering/bilfinansiering/bilhyra-privathyra-ny-bil.html

Vid avbetalning och leasing kommer vi eller våra samarbetspartners göra en kreditupplysning. Du kommer i förekommande fall att upplysas om detta.

4. Prisändring

I det fall skatter, tullar eller offentliga avgifter höjs efter avtalets tecknande och detta påverkar det avtalade priset ska Kunden betala ett pristillägg som motsvarar höjningen, om den totala höjningen överstiger 1 000 kronor. I det fall skatter, tullar eller offentliga avgifter sänks efter avtalets tecknande ska detta komma Kunden till godo genom ett prisavdrag, om den totala sänkningen överstiger 1 000 kronor.

Kunden har rätt att frånträda avtalet utan kostnad om Säljaren kräver en högre höjning än vad som motsvarar 2 % av det avtalade priset och om köpet gäller en bil där det avtalade priset understiger 7,5 prisbasbelopp.

Kunden har rätt att frånträda avtalet utan kostnad om Säljaren kräver en högre höjning än vad som motsvarar 4 % av det avtalade priset och om köpet gäller en bil där det avtalade priset överstiger 7,5 prisbasbelopp. Om en prishöjning uppkommer av en annan orsak, vilken ligger utanför Säljarens kontroll, och om denna inte heller har kunnat förutses och inträffar mer än fyra månader från avtalets ingående ska Kunden betala ett pristillägg som motsvarar höjningen. Om pristillägget överstiger 2 % av det avtalade priset har Kunden dock rätt att frånträda köpet. En sänkning av priset ska komma Kunden till godo genom ett prisavdrag med motsvarande belopp.

Efter avtalad leveranstidpunkt får en prishöjning inte ske förutsatt att leveransförseningen inte beror på orsaker utanför Säljarens kontroll som Säljaren skäligen inte har kunnat förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder Säljaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

5. Avbeställning

Du har rätt att avbeställa bilen innan leverans har skett. Vi har då rätt till ersättning enligt avsnitt 12 nedan. Du har rätt att avbeställa bilen utan kostnad innan något bindande avtal har kommit till stånd enligt avsnitt 2 ovan.

6. Leverans

Leverans sker som utgångspunkt inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan, leveranstid som anges på Hemsidan kan dock komma att ändras och den preciserade leveranstiden framgår av orderbekräftelsen. Antalet leveransdagar kan variera beroende på vilken bil du har valt. Leverans ska ske inom skälig tid.

Leverans kommer att ske till den adress inom Stor-Göteborg som du har angett vid beställningen. Leveransadressen och den förväntade leveranstiden kommer också att framgå av orderbekräftelsen och/eller på Hemsidan.

I det fall leveransen är försenad ska Säljaren utan dröjsmål underrätta Kunden om förseningen. Om förseningen är av väsentlig betydelse, har Kunden rätt att häva köpet eller leasingavtalet om Kunden inom skälig tid efter underrättelsen meddelar Säljaren detta.

Om bilen inte kan levereras på grund av de förutsättningar som anges i 12 § konsumentköplagen, eller dess framtida motsvarighet, är Säljaren inte skyldig att leverera bilen. Kunden har rätt att hålla inne betalning enligt 11 § konsumentköplagen vid Säljarens dröjsmål.

7. Ångerrätt

Kunden har rätt att ångra sitt köp eller leasing inom 14 dagar efter att Kunden har mottagit bilen (”Ångerfristen”) i det fall köpet eller avtalet om leasing har genomförts via Hemsidan.

Om köpet har slutförts i någon av Säljarens lokaler har Kunden ingen ångerrätt.

Om Kunden vill använda sin ångerrätt ska Kunden, innan Ångerfristen har löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Säljarens kundtjänst via mailadressen gbg@suzuki.se I meddelande ska anges:

  • Kundens namn, adress, telefonnummer.
  • Bilens registreringsnummer.
  • Kundens ordernummer, vilket framgår av orderbekräftelsen.

Vidare kan Kunden meddela att denne avser att använda sin ångerrätt genom att använda sig av den blankett som återfinns här.

Vid utövandet av ångerrätten betalar Kunden frakten och ansvarar för bilens skick efter att Kunden har mottagit bilen samt under returfrakten. Bilen ska lämnas i retur inom 14 dagar från det datum som Säljaren meddelande av Kunden om dennes utövande av ångerrätten.

Om Kunden utövar sin ångerrätt kommer Säljaren att betala tillbaka det belopp som Kunden har betalat för bilen. Säljaren betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum som Säljaren mottog Kundens meddelande om utövandet av ångerrätten.

Om Kunden utövar sin ångerrätt har Säljaren rätt att från det återbetalande beloppet dra av en summa motsvarande bilens värdeminskning jämfört med bilens ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat och nyttjat bilen i större omfattning än vad som är nödvändigt för att kunna fastställa bilens egenskaper och/eller funktion. Sådan rätt till ersättning för värdeminskning föreligger till exempel i den situationen att bilens skick har försämrats på grund av att husdjur har vistats i bilen eller att rökning har skett i bilen.

Du hittar mer detaljerad information om returprocessen i vår retur- och återbetalningspolicy.

8. Felansvar

Bilen ska ha de egenskaper och vara av den kvalitet som följer av avtalet. Säljaren ansvarar för fel enligt de bestämmelser som följer av konsumentköplagen.

Säljaren ansvarar för de fel som finns vid leveransen. Om felet visar sig inom sex månader från leveransen ska felet anses ha funnits vid leveransen om Säljaren inte kan visa det motsatta. Säljaren svarar inte heller för sådant fel om Säljaren kan visa att felet är oförenligt med bilens pris, ålder, körsträcka etc. Om felet visar sig efter mer än sex månader från leveransen av bilen svarar Säljaren för felet endast om Kunden gör sannolikt att felet förelåg vid leveransen av bilen eller om Säljaren har lämnat en särskild garanti.

Säljaren ansvarar inte för fel eller skada som har orsakats av Kunden på grund av till exempel bristfälligt underhåll eller oriktig hantering. Som fel räknas inte heller normalt slitage. Om det är fråga om privatleasing ska det som anges i detta avsnitt 8 endast gälla till och med den tidpunkt då leasingavtalet har aktiverats, det vill säga som utgångspunkt 14 dagar efter det att Kunden har mottagit bilen. Efter leveransen ska DNB:s villkor för privatleasing gälla.

9. Reklamation

Kunden ska reklamera fel till Säljaren inom skälig tid från den tidpunkt då Kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt det aktuella felet. Reklamationen ska ske skriftligt, innehålla en beskrivning av felet och översändas till Säljarens kundtjänst via mailadressen gbg@suzuki.se.

En reklamation som har gjorts inom två månader efter det att Kunden har upptäckt felet anses alltid ha inkommit i rätt tid.

Om DNB har åtagit sig enligt bolagets leveransvillkor att svara för fel ska reklamation ske till DNB enligt DNB:s villkor.

Kunden förlorar rätten att göra gällande fel om Kunden reklamerar för sent. Kunden förlorar alltid rätten att reklamera fel efter tre år från det att Kunden mottog bilen, förutsatt att inte Säljaren eller DNB har lämnat en garanti vilken förlänger denna tidsfrist.

10. Påföljder vid fel

Kunden har rätt att välja avhjälpande eller omleverans förutsatt att detta kan ske utan oskälig kostnad för Säljaren.

Säljaren har rätt att avhjälpa felet eller omleverera även om Kunden kräver prisavdrag eller hävning, förutsatt att det sker på Säljarens bekostnad, inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kunden.

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller om det inte sker inom skälig tid från reklamationen får Kunden kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för Kunden.

Vid hävning ska Kunden återlämna bilen mot att Säljaren återbetalar köpeskillingen jämte ränta (Riksbankens referensränta + 2 % under innehavstiden).

Säljaren har rätt till ersättning för den nytta som Kunden har haft av bilen. Vid bedömningen av om Kunden ska betala ersättning för sådan nytta ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter som Kunden har haft. I normalfallet beräknas ersättning för nytta till summan av 0,5 % av köpeskillingen per månad sedan leveransen och 0,5 % av köpeskillingen per körda 100 mil sedan leveransen. Kunden ska efter avräkning erhålla minst ett belopp som ger Kunden möjlighet att köpa en felfri bil som beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen.

Kunden har rätt till ersättning enligt avsnitt 11 nedan för den skada som Kunden drabbas av på grund av fel. Vid hävning har Kunden däremot inte rätt till ersättning för omständigheter som redan har beaktats vid bedömningen av vilken nytta Kunden har haft av bilen.

Kunden har rätt att hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot Kundens krav på grund av fel.

11. Kundens rätt till ersättning

Kunden har rätt till ersättning i enlighet med konsumentköplagen för skada som har uppkommit till följd av att bilen är felaktig eller för att Säljaren har varit i dröjsmål med leverans.

Kunden är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa eventuell skada.

12. Säljarens rätt till ersättning vid avbeställning innan leverans av bilen

Kunden har rätt att avbeställa bilen utan extra kostnad om det sker innan ett bindande köpeavtal har ingåtts. Om avbeställning sker efter att ett bindande köpeavtal har ingåtts men innan leverans har Säljaren rätt till ersättning.

Om Kunden avbeställer bilen inom en vecka efter att ett bindande köpeavtal har ingåtts har Säljaren som utgångspunkt rätt till ersättning med 1,5 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kronor. Har bilen försetts med extrautrustning ska Kunden dessutom ersätta Säljarens kostnader för på- och avmontering av utrustningen och övriga kostnader med anledning av detta.

Om Kunden avbeställer bilen efter en vecka har passerat sedan ett bindande köpeavtal har ingåtts har Säljaren som utgångspunkt rätt till ersättning med 7 % av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kronor. Detta gäller dock inte i nedanstående situationer.

Om Säljaren inte utan betydande förluster kan sälja bilen vidare till annan kund eller om bilens pris överstiger 7,5 prisbasbelopp har Säljaren vid avbeställning rätt till ersättning med 15 % av bilens pris om Kunden avbeställer bilen senare än en vecka efter det att ett bindande köpeavtal har ingåtts.

Om den avbeställda bilens pris understiger 7,5 prisbasbelopp har Säljaren inte rätt till ersättning om orsaken till avbeställningen beror på att Kunden efter avtalets ingående utan egen skuld har råkat i varaktiga betalningssvårigheter genom till exempel arbetslöshet, sjukdom, dödsfall och Säljaren har underrättats om avbeställningen utan onödigt dröjsmål.

13. Leasing

Om Kunden via Hemsidan har ingått ett leasingavtal är Säljaren endast återförsäljare av bilen. Leasingavtalet ingås mellan Kunden och DNB. Eftersom Säljaren endast är återförsäljare av bilen gäller Villkoren endast fram till den tidpunkt då leasingavtalet har aktiverats, det vill säga som utgångspunkt 14 dagar efter det att Kunden har mottagit bilen.

Därefter gäller de villkor som har ingåtts mellan DNB och Kunden.

Du kan läsa mer om vad som gäller vid privatleasing på www.suzukibilar.se/suzuki-privatleasing/

14. Registrering

Säljaren ansvarar för att bilen besiktigas och registreras, om inget annat har överenskommits eller om det rör sig om privatleasing. Kunden ska stå för de kostnader som hänför sig till detta. Kostnaderna för detta framgår av din orderbekräftelse och/eller på Hemsidan.

15. Återtagandeförbehåll

Säljaren är ägare av bilen till dess att Kunden har fullgjort samtliga åtaganden gentemot Säljaren.

16. Reservation

Säljaren reserverar sig för eventuella felskrivningar, lagersaldo, prisjusteringar och leveransförseningar.

17. Hemsidans tillgänglighet

Säljaren ansvarar inte för att Hemsidan alltid fungerar. Det kan vid enstaka tillfällen förekomma att funktioner och tjänster stängs av för till exempel underhåll och/eller service. Användningen av Hemsidan sker på eget ansvar och egen risk.

18. Immateriella rättigheter

Säljaren äger allt innehåll på Hemsidan. Innehållet inkluderar samtliga rättigheter som är hänförliga till de varor som säljs på Hemsidan, såsom men inte begränsat till varumärken, grafisk design och bilder.

Villkoren innebär inte att Säljaren överlåter immateriella rättigheter till Kunden. Kunden har endast rätt att använda Säljarens varumärke i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Innehållet på Hemsidan får inte kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Säljaren.

19. Länkar

Säljaren kan länka till andra hemsidor som ligger utanför Säljarens kontroll. Även om Säljaren försöker säkerställa att Säljaren endast länkar till hemsidor som delar Säljarens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Säljarens integritetspolicy ansvarar inte Säljaren för skydd av information eller personuppgifter som Kunden erhåller respektive tillhandahåller på andra hemsidor.

20. Personuppgifter

Kunden garanterar att de personuppgifter som fylls i vid köp eller beställning är korrekta och fullständiga. Säljaren ansvarar inte för eventuella felaktigt ifyllda uppgifter. Säljaren värnar om kundens personliga integritet och personuppgifter. Säljaren eftersträvar en hög nivå av skydd för personuppgifter och använder därför dessa på ett omsorgsfullt sätt. För Säljarens behandling av personuppgifter gäller Säljarens integritetspolicy som även finns tillgänglig på https://suzukigoteborg.se/integritetspolicy-suzukigoteborg/.

21. Force Majeur

Säljaren är befriad från att fullgöra de förpliktelser som åligger Säljaren vid omständigheter som Säljaren inte har kunnat råda över, såsom men inte begränsat till allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits eller liknande händelser.

22. Ändringar av villkoren

Säljaren förbehåller sig rätten att löpande göra ändringar i Villkoren. Eventuella ändringar av Villkoren kommer att publiceras på www.suzukigoteborg.se. De villkor som gäller vid köpeavtalets ingående är de villkor som gäller för Kundens köp eller beställning.

23. Klausuls giltighet

Om en eller flera bestämmelser bedöms ogiltiga av domstol eller tillsynsmyndighet ska detta inte påverka återstående bestämmelsernas giltighet.

24. Tillämplig lag och tvistlösning

Tvist ska i första hand försöka lösas i samförstånd efter diskussion med Säljarens kundtjänst.

I händelse av tvist kan Kunden även vända sig till konsumentvägledning eller Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”). För mer information se www.arn.se.

Vid tvist har Kunden även möjlighet att vända sig till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen). Genom ODR-plattformen ges konsumenter och näringsidkare inom EU möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på varor som har köpts online. Konsumenter och näringsidkare kan genom ODR-plattformen hitta ett organ för tvistlösning och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på konsumentens klagomål. För mer information se www.ec.europa.eu/odr.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Villkoren ska tolkas i enlighet med svensk rätt och i sista hand avgöras av svensk allmän domstol om ingen annan lösning går att nå.

25. Bolagsinformation

Louwman Sverige AB, 556754-2658
Att: Suzuki Göteborg
Första Långgatan 30
413 27 Göteborg
Tel: 031-22 67 00
gbg@suzuki.se